Actievoorwaarden ‘Union: Win een meet up met vrienden’

Samenvatting

 1. De Actieperiode (zoals hieronder gedefinieerd) loopt van 30 augustus t/m 30 september 2022
 2. Na het invullen van het gegevensformulier op de actiepagina op de website van Union (www.union.nl/dichtbij), maak je kans om een meet up t.w.v. 250 euro met vrienden te winnen.
 3. Union stelt in totaal 4 verschillende winnaars vast. Er is 1 winnaar per stad: Den Haag, Haarlem, Rotterdam, Utrecht.


Artikel 1 Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie ‘Win een meet up met vrienden’, welke zal gelden na het invullen van het gegevensformulier op de actiepagina op de website van Union (www.union.nl/dichtbij) gedurende de Actieperiode (zoals hieronder gedefinieerd) (hierna: de “Actie”).
 2. De Actie wordt georganiseerd door Union, gevestigd en kantoorhoudende te (6951 BP) Dieren aan de Wilhelminaweg 8 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61602868 (hierna: “Union”).
 3. De Actieperiode loopt van 30 augustus t/m 30 september 2022 (hierna: de “Actieperiode”). Formulieren die buiten de Actieperiode zijn ingevuld, vallen buiten deze Actie en kunnen geen aanspraak maken op de prijs welke aan de Actie verbonden is.
 4. Union behoudt zich het recht voor om de Actieperiode aan te passen (d.w.z. te verlengen of te verkorten).
 5. Deelnemende consumenten aan de Actie (hierna: de “Deelnemer” of “Deelnemers”) verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden.
 6. Union is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Union daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens enige Deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en/of staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Union bekend gemaakt worden via www.union.nl/dichtbij.
 7. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kun je indienen via het e-mail adres [email protected]


Artikel 2 De actie

De Actie werkt als volgt:

 1. De Deelnemer gaat naar de actiepagina op de website van Union: www.union.nl/dichtbij.
 2. De Deelnemer vult de benodigde gegevens volledig en naar waarheid in en doet dit voor 1 oktober 2022.
 3. De Deelnemer gaat akkoord met deze Actievoorwaarden en verstuurt de aanvraag.
 4. Union stelt 4 winnende Deelnemers vast door middel van loting. Er is 1 winnaar per stad: Den Haag, Haarlem, Rotterdam, Utrecht.
 5. De winnende Deelnemers krijgen persoonlijk bericht binnen twee weken na het einde van de Actieperiode.


Artikel 3 Deelname

 1. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder die gedurende de Actieperiode in Nederland woont en voldoet aan de voorwaarden zoals opgesomd in het tweede lid van dit artikel.
 2. Om deel te nemen aan de Actie dient de Deelnemer:
  a. minimaal 18 jaar oud te zijn;
  b. het gegevensformulier op de actiepagina op de website van Union in te vullen;
  c. met deze Actievoorwaarden in te stemmen.
 3. Union mag elke Deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende Deelnemer:
  a. op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Union het vermoeden bestaat);
  b. onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet; en/of
  c. anderszins onrechtmatig handelt jegens Union of derden.
 4. De winnaar mag in geen geval de gewonnen prijs (online) doorverkopen aan derden.


Artikel 4 Gebruik gegevens

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname alle door Union gevraagde gegevens (waaronder naam, e-mailadres, postcode woonplaats) juist en volledig te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. Union zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandelen.
 3. Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer Union toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie.
 4. Deelnemers kunnen een verzoek doen om inzage en/of correctie van hun persoonsgegevens door contact op te nemen via het contactformulier.
 5. Voor meer informatie over hoe Union omgaat met uw persoonsgegevens, wordt verwezen naar de privacy statement van Union op www.union.nl.


Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Union en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn in geen geval aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel veroorzaakt door, of op enige wijze verband houdend met de Actie, inclusief doch niet beperkt tot deelname aan de Actie en het onvermogen om deel te nemen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Union aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in het door Union openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Union niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Union in het leven roepen.
 3. Union is niet verantwoordelijk voor technische mankementen gedurende de Actie op de campagnepagina en de samenwerkende websites, maar zal wel alles in haar macht doen om deze op te lossen.


Artikel 6 Slotbepalingen

Union is een geregistreerd merk. De Deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Union.


Artikel 7 Diversen

 1. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  Versie/datum


versie 1.1 augustus 2022